Gebruiksvoorwaarden

  1. Algemeen

De hieronder uiteengezette voorwaarden zijn van toepassing op de website van Perform2Achieve.

Door het bezoeken en het gebruiken van onze website erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk deze gebruiksvoorwaarden. Tevens verbindt u zich er toe om deze gebruiksvoorwaarden te volgen. Perform2Achieve behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. U zal bij het gebruik van onze website, onze gebruiksvoorwaarden dan ook regelmatig doorlezen.

  1. Beperking van aansprakelijkheid

Alle weergegeven informatie op onze website, en alle daarop weergegeven informatie en hulptools, zijn louter informatief bedoeld, en kunnen dus niet als een persoonlijk, financieel, beleggings-, professioneel of juridisch advies aan de bezoeker of klant worden beschouwd. Ze dienen dan ook enkel ter informatie van u als bezoeker van de website. Gelieve Perform2Achieve te contacteren voor gepersonaliseerd advies op basis van je concrete situatie.

Perform2Achieve levert inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Er wordt echter geen garantie gegeven op het vlak van de juistheid, de volledigheid, de betrouwbaarheid en geschiktheid van deze informatie. De bezoeker of klant erkent dan ook dat Perform2Achieve geen verantwoordelijkheid kan dragen bij eventuele fouten en/of vergissingen m.b.t. deze informatie, noch de informatie die aan de bezoeker of klant wordt geboden na een doorverwijzing naar derde partijen via de website van Perform2Achieve. Het verwijzen naar derde partijen is louter informatief. Het gebruik van de website is voor eigen risico van de bezoeker.

De website van Perform2Achieve kan links bevatten naar websites die beheerd worden door derden of informatie bevatten die zijn geplaatst door derden. Deze links en informatie zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker van deze website. Perform2Achieve controleert deze informatie en websites( en de informatie die zich erop bevindt) niet naar inhoud. Zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites of informatie van derden. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Perform2Achieve en de uitbaters van deze andere websites op een of andere manier samenwerken.

Perform2Achieve kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch wettelijk noch contractueel, voor de schade die gebeurlijk wordt opgelopen ingevolge het gebruik van de website en/of de inhoud ervan. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u Perform2Achieve steeds contacteren. De inhoud van de website (links inbegrepen) kunnen te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Perform2Achieve kan tevens op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor enige beslissing of handeling welke u als bezoeker van de website zou genomen hebben op basis van de weergegeven informatie of van alle andere elementen van de website.

  1. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele rechten met betrekking tot de website, de inhoud, de gegevens en de vorm, alsook met betrekking tot de informatie, de merken, logo’s en beelden, die erop voorkomen, behoren toe aan Perform2Achieve en/of aan derden die een gebruiksrecht of enig ander recht hebben verleend aan Perform2Achieve. De toegang en het gebruik tot de website betekent nooit dat aan de bezoeker of de klant enig intellectueel recht wordt overgedragen. Bijgevolg is het de bezoeker of de klant verboden de website en de documentatie en informatie, alsook alle overige elementen, die erop te vinden zijn geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te gebruiken, op welke wijze dan ook, tenzij voor strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden (bijvoorbeeld voor het afdrukken van de gegevens). Bovendien is het de bezoeker of de klant verboden deze te verspreiden, over te dragen of te verkopen, of op enige andere manier hierover te beschikken.

  1. Privacy Policy

Perform2Achieve hanteert een Privacy Policy inzake het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit kan u terugvinden via volgende link: https://perform2achieve.be/privacyverklaring/

U erkent hiervan voorafgaand kennis te hebben genomen en aanvaardt ons beleid alvorens verder gebruik te maken van onze website.

  1. Cookie Policy

Perform2Achieve hanteert een Cookie Policy. Dit kan u terugvinden via volgende link: https://perform2achieve.be/cookieverklaring/

U erkent hiervan voorafgaand kennis te hebben genomen en aanvaardt ons beleid alvorens verder gebruik te maken van onze website.

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website en de weergegeven informatie van Perform2Achieve. In geval van een geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen exclusief bevoegd.

  1. Contact

Je kan ons contacteren op het algemeen emailadres info@perform2achieve.be .

Winkelwagen