Privacyverklaring

Wat doet Perform2Achieve?

Perform2Achieve is een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te 2243 Zandhoven, Lindendreef 4, gekend onder het ondernemingsnummer 0740.974.882 en is actief op vlak van onder meer de verbetering van sportprestaties, blessurepreventie en het maken van uitgebreide analyses van (sport)gegevens, en dit via gerichte trainingen en artificiële intelligentie.

Perform2Achieve helpt de klant hierbij graag verder.

Om dit alles toe te laten, verwerkt Perform2Achieve in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens van natuurlijke personen, en dit kan gaan om natuurlijke personen die (een potentiële) klant zijn van Perform2Achieve of haar partners, de contactpersonen binnen het actieve netwerk van Perform2Achieve, haar personeelsleden, enz.

Het aanspreekpunt voor al jouw vragen, verzoeken of klachten over deze verwerking van jouw persoonsgegevens bij Perform2Achieve is: info@perform2achieve.be

Perform2Achieve hanteert een strikt privacy beleid in overeenstemming met de GDPR verordening en de geldende wettelijke bepalingen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Perform2Achieve?

Perform2Achieve verwerkt de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van bovenvermelde activiteiten en in kader van de hieronder vallende types van overeenkomsten die met Perform2Achieve of met een van de partners van Perform2Achieve worden gesloten en verwerkt. Het betreft ook die gegevens die nodig zijn opdat Perform2Achieve haar commerciële activiteiten kan uitoefenen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om je naam, voornaam en contactgegevens, maar ook om je taalkeuze, je ondernemings- of BTW-nummer, je bankrekeningnummer, kredietkaartnummer, paspoortgegevens, emailadres en je websitegedrag. Maar ook de communicatie die je met Perform2Achieve voert als huidige of potentiële klant.

Perform2Achieve verwerkt weinig gevoelige persoonsgegevens in de zin van de GDPR.

Wanneer er wordt ingeschreven op de nieuwsbrief van Perform2Achieve, ontvangt de betrokken persoon op regelmatig tijdstip een nieuwsbrief op het aangegeven emailadres. Perform2Achieve gebruikt dit emailadres enkel voor de diensten waarop er werd ingeschreven. Uiteraard kan er op eender welk ogenblik worden uitgeschreven via de link onderaan elke nieuwsbrief of door een vraag daartoe via email op het emailadres info@perform2achieve.be.

In het kader van eventuele door Perform2Achieve aangeboden diensten en activiteiten, kan het nodig zijn dat Perform2Achieve bij deze sessies foto’s, beelden en/of audiovisuele opnamen dient te maken waarop de klant (gedeeltelijk) zichtbaar of herkenbaar is. Dit om bijvoorbeeld de nodige analyses van de sportprestaties te kunnen uitvoeren. Hiervoor zal Perform2Achieve steeds toestemming vragen aan de betrokkenen via één van haar rechtsgronden (toestemming of overeenkomst) op het moment van deelname van de betrokkene aan de desbetreffende sessie of activiteit. De klant is bewust van het feit dat bij bepaalde activiteiten zulke foto’s, beelden en/of audiovisuele opnamen noodzakelijk zijn. We maken uiteraard nooit misbruik van deze gegevens en gebruiken ze alleen om jou beter te kunnen helpen bij het aanbieden van onze diensten, en dit steeds conform de toepasselijke wetgeving.

Juridische grondslag en doeleinden van de verwerking

De verwerking in het kader van voorgenomen of lopende overeenkomsten is meteen ook de belangrijkste juridische grondslag van de gegevensverwerking door Perform2Achieve.

Verder kan ook jouw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR gevraagd worden. Een gegeven toestemming kan in principe kosteloos en elektronisch weer worden ingetrokken, tenzij er natuurlijk een andere juridische grond voor de verwerking is.

In dit verband merkt Perform2Achieve op dat Perform2Achieve jouw gegevens ook kan verwerken vanuit een ‘gerechtvaardigd belang’ voor de verwerking. Zo kan Perform2Achieve je bv. inlichten over nieuwe, voor jou mogelijk interessante diensten indien je bijvoorbeeld bent ingeschreven op onze nieuwsbrief. Perform2Achieve zal dit natuurlijk steeds binnen redelijke grenzen doen en nooit op een agressieve of door jou niet-gewenste wijze.

Indien je een testimonial of getuigenis meedeelt aan Perform2Achieve met betrekking tot de door haar aangeboden diensten en het gebruik hiervan, geef je toestemming, en heeft Perform2Achieve vrijblijvend het recht, om deze testimonial of getuigenis mee te delen en kenbaar te maken op de website en platform van Perform2Achieve, waarbij mogelijks ook bepaalde persoonsgegevens zoals bv. je naam, je postcode, je functie, mee kunnen vermeld worden. Hierbij wordt uiteraard steeds in acht genomen dat specifieke persoonsgegevens zoals bv. contactgegevens, volledige adressen, andere gevoelige gegevens, enzovoort nooit op deze wijze publiek zullen kenbaar gemaakt worden via de publicatie van voormelde testimonial. Indien je hierover vragen hebt, kan je ons ook steeds contacteren via onze aanspreekpunten zoals voorzien in dit privacy beleid.

Bron van de persoonsgegevens

Perform2Achieve verkrijgt de persoonsgegevens die ze verwerken, in de eerste plaats van de betrokken natuurlijke personen zelf (rechtstreeks dan wel via haar partners).

We maken uiteraard nooit misbruik van deze gegevens en gebruiken ze alleen om jou beter te kunnen helpen.

Duurtijd van de verwerking

Perform2Achieve houdt de persoonsgegevens die ze verwerkt, niet langer bij dan nodig voor de doeleinden van de verwerking. Dit wordt concreet en op regelmatige basis door Perform2Achieve geëvalueerd.

In principe bewaart Perform2Achieve de persoonsgegevens niet langer dan vijf (5) jaar te rekenen vanaf het einde van de overeenkomst die met Perform2Achieve of één van haar partners werd gesloten dan wel vanaf het moment waarop de gegevens werden bekomen (dit rekening houdend met de verjaringstermijn van contractuele vorderingen). Indien noodzakelijk, vb. ingeval van een rechtsgeding, kan het zijn dat de persoonsgegevens natuurlijk langer bijgehouden moeten worden.

De persoonsgegevens van haar personeelsleden houdt Perform2Achieve niet langer bij dan vijf (5) jaar na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, tenzij ingeval van een rechtsgeding in welk geval de gegevens kunnen worden verwerkt tot maximaal drie jaar na de definitieve afhandeling daarvan.

Eventuele gevoelige gegevens worden slechts bijgehouden voor de duur noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en prestaties tenzij ze op de ene of ander manier noodzakelijk bijgehouden moeten worden om te kunnen aantonen dat Perform2Achieve de overeenkomst correct heeft uitgevoerd.

Perform2Achieve houdt de persoonsgegevens die ze verwerken, maximaal up-to-date en wist of verbetert ze waar nodig.

Veiligheid van de persoonsgegevens

Perform2Achieve waarborgt de integriteit, de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, zowel technisch als organisatorisch. Perform2Achieve slaat belangrijke/gevoelige persoonsgegevens op eigen beveiligde servers of op beveiligde servers van derde partijen.

Verwerking door / doorgifte aan externe partners

Perform2Achieve verwerkt de persoonsgegevens in de eerste plaats zelf (zowel intern als extern voor informatie- en communicatiedoeleinden).

Perform2Achieve geeft gegevens enkel door aan partners als dit noodzakelijk is om bepaalde prestaties vlot te laten verlopen. Alleen de strikt noodzakelijke gegevens worden natuurlijk meegedeeld. Perform2Achieve geeft persoonsgegevens ook nog door aan externe partners maar dit in de mate dat dit nodig is voor het vervullen van haar activiteiten. Voorts kunnen persoonsgegevens tevens gedeeld worden met partners, leveranciers of andere aangestelde van Perform2Achieve wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten, diensten, websites, etc. Met deze partners, leveranciers of andere aangestelde zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.

De doorgifte van persoonsgegevens aan buitenlandse partijen ook buiten de EU indien dit in het kader van de uitvoering van overeenkomsten en prestaties absoluut noodzakelijk te zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant, en de klant geeft dan ook toestemming voor deze verwerking in de algemene of bijzondere voorwaarden van de overeenkomst met Perform2Achieve. Ze is ook in het belang van de klanten.

Als Perform2Achieve persoonsgegevens doorgeeft aan iemand buiten de EU die niet op een lijst met ‘veilige landen’ (in het kader van de GDPR) staat, dan zal ze hiervoor in de mate van het mogelijk de passende veiligheidswaarborgen afdwingen.

Perform2Achieve ziet er maximaal op toe dat de externe partners die voor haar persoonsgegevens verwerken of die (mee) verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking, de bepalingen van de GDPR naleven. Daartoe wordt er gestreefd om zoveel mogelijk ‘verwerkingsovereenkomsten’ af te sluiten met de belangrijkste partners.

Jouw rechten onder de GDPR

Perform2Achieve waarborgt dat jij als betrokken natuurlijk persoon de rechten kan uitoefenen die de GDPR je verleent (informatie; inzage; kopie; verbetering; vergetelheid; beperking van en bezwaar tegen de verwerking; overdraagbaarheid van gegevens).

Je kan je rechten kosteloos en elektronisch uitoefenen via de contactinformatie vermeld vooraan deze verklaring. Alleen bij overmatig belastende verzoeken, kan Perform2Achieve je een administratieve kostenvergoeding aanrekenen.

Cookies

Perform2Achieve maakt op haar websites en aangifteportalen gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet helemaal correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Met betrekking tot de gebruikte cookies verwijst Perform2Achieve trouwens nog naar haar cookieverklaring.

Een klacht of vraag over jouw persoonsgegevens?

Jouw aanspreekpunt bij Perform2Achieve werd al meegedeeld hierboven.

Heb je echter een klacht, dan kun je die ook indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit of GBA (www.privacycommission.be). Dat is de nieuwe naam voor de privacycommissie. Je kan ook steeds verhaal aantekenen bij de nationale rechtbanken.

Versie van deze privacyverklaring

Deze pagina werd het laatst geactualiseerd op 01 mei 2020.

Winkelwagen